دانشکده علوم انسانی و گروه علوم تربیتی برگزار نمود

azmoon2

مرحله اول  پذیرش دوره دکتری رشته برنامه ریزی درسی سال ۹۵ روز ۷ خرداد از ساعت ۹ ای ۱۴ در دانشکده علوم انسانی برگزار گردید. مرحله دوم آزمون بصورت مصاحبه شفاهی در روز های ۱۶ و ۱۷ خرداد ماه برگزار خواهد شد. جدول برنامه ریزی مصاحبه درروز آزمون کتبی بین داوطلبان توزیع گردید.