دانشکده علوم انسانی برگزار کرد

3562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

در مراسمی که روز دوشنبه ۲ اسفند از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۱۵ در دانشکده علوم انسانی برگزار شد از معاون فنی-دانشجویی دانشکده آقای دکتر شایسته نژاد که به افتخاربازنشستگی نائل شده اند تقدیر شد. همچنین آقای دکتر جعفر پور منفرد معاون فنی-دانشجویی دانشکده علوم انسانی حکم خود را از ریاست دانشکده دریافت نمودند. در این مراسم همچنین از زحمات خانم اکبری عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی که به افتخار بازنشستگی نائل شده اند تقدیر گردید.