دانشکده علوم انسانی برگزار کرد

مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشکده علوم انسانی روز یکشنبه ۲۲ آذر از ساعت ۱۳ الی ۱۳:۴۰ در سالن علامه جعفری برگزار گردید. در این مراسم از اساتید پژوهشگر برگزیده دانشکده آقای دکتر فرهاد قربان دردی نژاد، آقای دکتر صادق نصری و آقای دکتر بهرام صالح صدق پور تقدیر به عمل آمد. همچنین از دانشجویان پژوهشگر برگزیده دانشکده خانم رقیه مرادیان، خانم اکرم پژمان، خانم رقیه محمد پور و خانم فاطمه کوکرم تقدیر گردید. با توجه به زحمات بی دریغ سرکار خانم فرزانه میرزاییان کارشناس امور پژوهشی دانشکده علوم انسانی در معاونت پژوهش و فناوری، از زحمات ایشان نیز تقدیر به عمل آمد.

6A5A3847
خانم فاطمه کوکرم، دانشجوی برگزیده گروه معارف اسلامی

6A5A3821
خانم رقیه مرادیان، دانشجوی برگزیده گروه زبان انگلیسی

6A5A3832
خانم رقیه محمد پور، دانشجوی برگزیده گروه زبان انگلیسی

6A5A3839
استاد راهنمای خانم اکرم پژمان، آقای دکتر نجاتی

6A5A3812
خانم فرزانه میرزاییان کارشناس امور پژوهشی