دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر برگزار کرد

در روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۲ الی ۱۳ با حضور اساتید و هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و رئیس دانشکده ، مراسم اهدا جوایز به تیم های برتر و تقدیر و تشکر از تیم اجرایی و فنی انجام شد.
ابتدا قرائت قرآن انجام شد . سپس خانم دکتر کیانیان توضیحاتی راجع به مسابقه و اهمیت آن در سطح دانشگاه و دانشگاه های کشور مطرح کردند. و درآخر تقدیر و تشکر از دست اندرکاران برگزاری مسابقه به انجام رسید. سپس آقای دکتر ابراهیم پور ریاست محترم دانشکده در مورد مسابقه و تقدیر از دست اندرکاران سخنرانی کردند. سپس دبیر انجمن علمی آقای حسین زنده دل به توضیحاتی در مورد انجمن علمی پرداختند. و در آخر توسط اساتید دانشکده ، به تیم های برتر و تیم فنی و اجرایی مسابقه لوح تقدیر اعطا شد.

photo_2017-05-16_09-59-45 photo_2017-05-16_09-59-46 photo_2017-05-16_09-59-48 photo_2017-05-16_09-59-50 photo_2017-05-16_09-59-51 photo_2017-05-16_09-59-52 photo_2017-05-16_09-59-52-2 photo_2017-05-16_09-59-53 photo_2017-05-16_09-59-54 photo_2017-05-16_09-59-54-2 photo_2017-05-16_09-59-55 photo_2017-05-16_09-59-56 photo_2017-05-16_09-59-56-2 photo_2017-05-16_09-59-57 photo_2017-05-16_09-59-59 photo_2017-05-16_10-00-00 photo_2017-05-16_10-00-01 photo_2017-05-16_10-00-01-2