دانشكده برق اعلام كرد

  بازديد مسئولين وزارت معارف كشور افغانستان از دانشكده مهندسي برق

روز سه شنبه مورخ ششم بهمن ماه هيأت اعزامي از كشور افغانستان كه شامل مسئولين وزارت معارف اين كشور بوده اند ميهمان دانشگاه شهيد رجايي بوداند.

 اين هيأت كه به منظور بررسي امكان تعامل با دانشگاه به دعوت وزارت آمو.زش و پرورش به جمهوري اسلامي ايران آمده بوداند  طي جلسه اي با مسئولين دانشگاه به نحوه اجرايي شدن زمينه هاي مورد علاقه طرفين  و بررسي امكانات و تجهيزات دانشگاه پرداختند

در همين راستا اين هيأت از بخش هاي مختلف دانشكده مهندسي برق و كارگاه ها و آزمايشكاه هاي آن بازديد بعمل آورداند كه با توضيحات رييس

دانشكده  و مسئولين ذيربط همراه بود

 

 

 

6A5A6552