فرم تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر : 

%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c

لیست اساتید مشاور شاهد و کارشناس پیگیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشکده سال تحصیلی 98-97: 

%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7

فرم کمیته منتخب دانشجویان شاهد و ایثارگر :

%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%85