خانم اکبریان رئیس اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی اعلام نمود:

انتخابات تعیین نمایندگان نشریات در کمیته نظارت بر نشریات روز دوشنبه مورخ ۱۶ اسفندماه در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید.

که در نتیجه افراد زیر به عنوان نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی انتخاب گردید:

۱_ آقای روزبه توکلی مدیر مسئول نشریه سطر های روشن
۲_ آقای امیدعلومی مدیر مسئول نشریه سایبان

photo_2017-03-07_14-04-56 photo_2017-03-07_14-05-06 photo_2017-03-07_14-05-08 photo_2017-03-07_14-05-18 photo_2017-03-07_14-05-40 photo_2017-03-07_14-05-55 photo_2017-03-07_14-06-07