حمایت از مقالات نشریه فناوری آموزش با رویکرد آموزش مهندسی

به گزارش روابط عممومی دانشگاه و به نقل از معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، از مقالاتی که با رویکرد آموزش مهندسی به نشریه فناوری آموزش ارسال و به چاپ می رسند حمایت خواهد شد. دکتر شمس اسفندآبادی با ذکر این نکته که از زمان اخذ مجوز انتشار این نشریه، این نشریه در کارگروه مهندسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی و مورد تایید قرار گرفته است، به ترکیب اعضای هیات تحریریه این نشریه اشاره کرد و افزود: به منظور ریل گذاری بیشتر این نشریه در راستای اهداف از پیش تعیین شده و نیز با عنایت به سند راهبردی دانشگاه که ماموریت دانشگاه را در راستای آموزش مهندسی و فنی و حرفه ای تعیین نموده است، از مقالاتی که با رویکرد آموزش مهندسی در این نشریه به چاپ برسند حمایت خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، از اطلاع رسانی جزئیات اجرایی این حمایت در آینده نزدیک خبر داد و افزود: معافیت از پرداخت هزینه ارسال و نیز هزینه داوری مقالات با زمینه آموزش مهندسی یکی از مواردی است که برای تشویق نویسندگان محترم در نظر گرفته می شود.

وی پرداخت جایزه بهترین مقاله سالانه در فصلنامه فناوری آموزش را یکی دیگر از محورهای تشویقی ذکر نمود. دکتر شمس در انتها خاطر نشان ساخت که این نشریه یکی از چندین نشریه علمی چاپ دانشگاه است که همواره ضریب تاثیر آن در بین نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روندی رو به رشد داشته است.