حماسه ی حضور در انتخابات ۱۴ ریاست جمهوری ۸ تیرماه ۱۴۰۳ به روایت تصویر

حماسه ی حضور در انتخابات ۱۴ ریاست جمهوری ۸ تیرماه ۱۴۰۳ به روایت تصویر:

دانشجویان و همکاران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی