حضور نماینده دانشکده علوم ورزشی در نشست ورزش و کرونا

روز چهار شنبه به تاریخ ۴/۴/۹۹  نشست مشترکی تحت عنوان «ورزش و کرونا» با رویکرد بررسی مسائل فرهنگی و جامعه شناختی تاثیرات کرونا بر ورزش، با همکاری کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد که نماینده دانشکده علوم ورزشی آقای دکتر امیر حسین منظمی و جمعی از اساتید در این نشست حضور یافتند و با استید سایر دانشگاه ها در جهت فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشترک بحث و تبادل نظر انجام شد.