حضور نماينده دانشكده مهندسي مكانيك

حضور نماينده دانشكده مهندسي مكانيك در اولين نشست ملي انجمن هاي علمي مهندسي مكانيك ايران در دانشگاه شهركرد. در اين نشست آقاي عابد ملكي دبير انجمن مهندسي مكانيك دانشكده مهندسي مكانيك و مدير گروه فني مهندسي ادكو حضور داشتند. لازم به ذكر است كه اين نسشت با حضورنماينده وازارت علوم تحقيقات و فناوري سركار خانم عبدالهي برگزار شد.

photo_2016-04-25_08-17-54 photo_2016-04-25_08-33-37