حضور معاون فرهنگی دانشگاه در تریبون آزاد بسیج دانشجویی به مناسبت انتخابات مجلس