حضور دکتر صلواتی معاون فرهنگی اجتماعی در نمایشگاه احیای سوخت های تجدیدپذیر دانشگاه علوم پایه