حضور آقای دکتر فریبرز هوانلو در دانشکده علوم ورزشی به عنوان عضو هیات علمی وابسته

به منظور تقویت کادر علمی متخصص با مرتبه دانشیاری در رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی  و پس از پیگیری های صورت گرفته توسط دانشکده علوم ورزشی و موافقت دانشگاه شهید بهشتی جناب آقای دکتر فریبرز هوانلو دانشیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی به عنوان عضو هیات علمی وابسته به گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی پیوست.