حذف اضطراری۳۹۶۲

اطلاعيه حذف اضطراري نيمسال دوم ۹۶-۹۷