حذف اضطراری

دستورالعمل حذف اضطراری مقطع کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶