معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده اعلام كرد

برگزاري جلسه کمیته علمی اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه 
بنا به اعلام معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده :
اولین جلسه کمیته علمی اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه دردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و با حضور اعضای محترم این کمیته در روز یکشنبه مورخ ۳۰آذر ماه ۹۴ در سالن شهید باهنر برگزار شد. در ابتدای این جلسه دبیر همایش آقای دکتر میرزایی وخانم دکتر انارکی دبیر اجرایی همایش ضمن ارائه خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته در راستای برگزاری همایش به بیان چرایی و لزوم برگزاری این همایش پرداختند. در ادامه مباحث مختلفی شامل اهداف همایش، متغیرهای کلیدی در روند داوری مقالات ارائه شده ، چشم انداز محتوایی و اجرایی همایش های آتی، ارائه راهکارهایی در جهت انعکاس پیام اصلی همایش ، تولید و ترویج دانش در کشور و به طور کلی افزایش کیفیت علمی همایش پرداخته شد.