جلسه کمیته کارآفرینی

جلسه کمیته کارآفرینی  در تاریخ ۱۸ دی ماه در محل دفتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد. در این جلسه پیرامون راه های افزایش انگیزه و  همچنین مسیرهای جدید ایجاد تحول در تفکر و سواد کارآفرینی دانشجویان بحث و استفاده از تمام ظرفیت ها در این امور مورد تایید قرار گرفت و برنامه هایی باری ترم آینده پیشنهاد شد. در این جلسه غیر از اعضای دائمی کمیته مارآفرینی جناب ۀقای دکتر یونچی استاد و کارآفرین سرشناس کشور و داور مسابقه میدون نیز حضور داشتند.