جلسه کمیته کارآفرینی

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه جلسه دیگری از سری جلسات کمیته کارآفرینی و هماهنگی انجمن های علمی و فعالیت های فرهنگی دانشکده به محوریت هماهنگ شدن دانشکده مکانیک با واحد آموزش مجازی دانشگاه در برگزاری دوره ها و تکمیل فرم های مربوطه برگزار گردید. در این جلسه همچنین در مورد برنامه های آتی دانشکده و لزوم تایید گروه های آموزشی برای دوره های مرتبط بحث و گفتگو شد