جلسه کمیته کارآفرینی

جلسه هفتگی کمیته کارآفرینی دانشکده در تاریخ ۲۲ دی ماه در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید و در مورد موضوعات زیر صحبت و برنامه ریزی گردید.

  • جلسه با اساتید رابط گروه های آموزشی و دانشجویان
  • جلسه با اعضای انجمن علمی دانشجویان فعال و نخبه و دانشجویان رابط گروه های آموزشی
  • نحوه ثبت نام دوره های آموزشی فوق برنامه انجمن علمی و زمان بندی آنها
  • شروع نحوه اجرا و ارزیابی مدرک پایان دورههای انجمن علمی

در پایان جلسه آقای دکتر علی گودرز رضایت خود را از برنامه ها و کارهای کمیته اعلام کردند. همچنین ابراز امیدورای کردند با فعال شده دانشجویان در دوره ها و برنامه های طراحی شده سپردن اصل اجرای برنامه ها به دانشجویان انجمن علمی هم سطح علمی و آگاهی دانشجویان افزایش می یابد و هم در سطح دانشکده شور و اشتیاق مضاعف ایجاد گردد