جلسه کمیته طرح ملی با حضور آقای دکتر اصغر مولایی دهکردی و آقای دکتر عبدالرضا سیف

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه؛ اولین جلسه کمیته ارزیابی شاخص های طرح ملی برگزار گردید. در این جلسه در مورد شاخص های طرح ملی که در ماده ۴ آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی آمده است تبادل نظر شد و افراد حاضر در جلسه بر اساس ماموریت دانشگاه تبصره هایی را پیشنهاد دادند.

لازم به ذکر است ماده ۴ دارای سه قسمت است که در قسمت سوم شورای پژوهشی دانشگاه می تواند در مواردی خاص تصمیم بگیرد که حوزه تاثیر یک طرح برون دانشگاهی ملی هست یا نه. در ادامه افراد وارد دومین دستور جلسه شدند که مربوط به فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت بود که آیین نامه به هیات رییسه دانشگاه اجازه می دهد در مواردی که شخص تجربه کافی در صنعت و جامعه دارد، از این امتیاز استفاده کند. واضح است بعد از تایید در هیات رییسه موارد به اطلاع اعضای هیات علمی دانشگاه رسانده خواهد شد.

معاونت پژوهش و فناوری

کد خبر: ۰۱۰۹۰۲۰۱