جلسه کارگروه مصاحبه متقاضیان جذب در گروه علوم تربیتی

روز چهارشنبه مورخ ۵ خرداد از ساعت ۹:۳۰ با حضور اعضای کارگروه به صورت حضوری و مجازی در سالن جلسات دانشکده علوم انسانی برگزار شد.