جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تولید محتوای دروس عملی

در تاریخ ۱۶ تیرماه در محل دفتر ریاست دانشکده مهندسی مکانیک جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تولید محتوای دروس عملی با توجه به توانایی ها و امکانات بالقوه دانشکده از نظر اساتید و تجهیزات کارگاهی برگزار گردید.

در این جلسه جوانب کار و برنامه ریزی های لازم بررسی شد و بر انجام صحیح کار طبق برنامه در جهت موارد زیر تاکید گردید:

  • تولید محتوای آموزشی بر اساس رسالت دانشگاه در تربیت مربیان فنی دروس کارگاهی
  • تولید محتوای آموزشیدر جهت رفع نیاز دانشجویان با توجه به مساله کرونا و لزوم ارائه بخش عمده اس از دروس به صورت مجازی

این جلسه با حضور دکتر علی گودرز رئیس دانشکده، دکتر رفاهی معاون فنی و دانشجویی و مهدنس رمضانی برگزار گردید