جلسه هماهنگی مصاحبه پذیرش دانشجویان کارشناسی رشته های دبیری

جلسه هماهنگی مصاحبه پذیرش دانشجویان کارشناسی رشته های دبیری در دانشگاه شهید رجایی، سالن کنفرانس علوم انسانی هم اکنون در حال برگزاری است

 

photo_2019-08-24_22-59-08photo_2019-08-24_22-59-14