جلسه هماهنگی سرگروه های هفدهیمن جشنواره جوان خوارزمی با حضور آقای دکتر اللهیاری

جلسه سرگروه های هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی با حضور دبیر جشنواره جناب آقای دکتر اللهیاری در روزهای دوشنبه ۳۰ شهریور تا چهارشنبه ۱ مهر در سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری برگزار شد. در نهایت پس از بررسی به عمل آمده تعداد ۵۶ طرح جهت داوری نهایی برگزیده گردید.