جلسه هماهنگی در ارتباط با همایش ملی آموزش

با حضورهیات رییسه دانشکده علوم انسانی و همچنین اعضای محترم هیات علمی جلسه بحث و تبارل نظر پیرامون عنوان و محورهای همایش ملی آموزش دانشکده برگزار گردید . .

در این جلسه جناب آقای دکتر حیدر تورانی معاونمحترم وزیر آموزش و پرورش و همچنین جناب آقای دکتر صدری رئیس محترم آیسسکو حضور داشتند.

image-1