جلسه هماهنگی آموزشی ترم آینده

در تاریخ ۳ تیر ماه جلسه هماهنگی اموزشی به منظور برنامه ریزی هرچه بهتر برای ترم آینده برگزارشد. این جلسه با حضور رئیس دانشکده جناب آقای دکتر علی گودرز و کارشناسان حوزه آموزش در محل دفتر ریاست دانشکده تشکیل شد.