جلسه معاونت و مديران حوزه پژوهش با شوراي دانشكده مهندسي برق

معاون و مديران محترم حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه به منظور بررسي راهكارها و چالش هاي پژوهشي و نيز مرور روند پژوهشي، جلسه اي با اعضاي محترم شوراي دانشكده مهندسي برق در روز شنبه دوم آذرماه در اين دانشكده برگزار کردند. در اين جلسه دو گزارش پژوهشي از دو نگاه توسط آقاي دكتر شمس اسفندآبادي، معاون پژوهشي دانشگاه و آقاي دكتر نكوكار، معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده مهندسي برق ارائه شد. پس از آن اعضاي جلسه موضوعات مختلفي در زمينه مشكلات موجود در خصوص پژوهش اعضاي هيئت علمي مطرح و راهكارهاي ممكن را معرفي نمودند. ضرورت برگزاري اين جلسه در حفظ و ارتقاي سطح پژوهشي دانشكده مهندسي برق به عنوان دانشكده برتر پژوهشي در سال ۱۳۹۸ بود.

p-1