جلسه معاونت و مدیران حوزه پژوهش با شورای دانشکده مهندسی برق

معاون و مدیران محترم حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور بررسی راهکارها و چالش های پژوهشی و نیز مرور روند پژوهشی، جلسه ای با اعضای محترم شورای دانشکده مهندسی برق در روز شنبه دوم آذرماه در این دانشکده برگزار کردند. در این جلسه دو گزارش پژوهشی از دو نگاه توسط آقای دکتر شمس اسفندآبادی، معاون پژوهشی دانشگاه و آقای دکتر نکوکار، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق ارائه شد. پس از آن اعضای جلسه موضوعات مختلفی در زمینه مشکلات موجود در خصوص پژوهش اعضای هیئت علمی مطرح و راهکارهای ممکن را معرفی نمودند. ضرورت برگزاری این جلسه در حفظ و ارتقای سطح پژوهشی دانشکده مهندسی برق به عنوان دانشکده برتر پژوهشی در سال ۱۳۹۸ بود.

p-1