جلسه معاونت آموزشی دانشگاه با شورای آموزشی دانشکده

در تاریخ ۲۹ دی ماه جلسه  ای با حضور دکتر پورکمالی معاون آموزشی دانشگاه و مدیران آن حوزه با شورای آموزشی دانشکده برگزار شد این جلسه در راستا حل مشکلات مربوط به شروع ترم جدید و تسهیل در فرآیند کاری برای آغاز ترم جدید برگزار گردید