جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد

در روز دوشنبه مورخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۸ جلسه معارفه برای دانشجویان جدید کارشناسی ارشد گروه تبدیل انرژی برگزار شد این جلسه دکتر علی گودرز رئیس دانشکده و عضو گروه تبدیل انرژی دانشکده،   دکتر مهدی مدیر گروه, دکتر ورمزیار و دکتر مقصودی دیگر اعضای گروه حضور داشتند.

dsc_0125 dsc_0127 dsc_0124