جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید

جلسه معارفه دانشجویان ورودی های جدید ۹۷ در تاریخ ۱۲ بهمن برگزار شد.

1