جلسه طرح «دستیابی به وزن مطلوب و تناسب اندام در دانش آموزان دارای اضافه وزن »

با توجه به ارسال مرحله سوم نتایج ارزیابی دانش آموزان ، جلسه هماهنگی و تصمیم گیری در مورد استخراج و ارزیابی نتایج طرح با شرکت اعضاء گروه و در فضای مجازی در تاریخ ۱۰/۲/۹۹  برگزار شد. و جلسه دوم به صورت حضوری در دفتر ریاست دانشکده علوم ورزشی در تاریخ ۱۰/۳/۹۹ تشکیل شد که در طی این دو جلسه مقرر شد کلیه نتایج پس از استخراج برای جمع بندی و تهیه گزارش نهایی به دکتر مجید کاشف مجری طرح تحویل گردد.