جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم انسانی

جلسه شورای آموزشی در تاریخ ۲۸/۳/۹۷ در دفتر دانشکده علوم انسانی با حضور ریاست محترم دانشکده علوم انسانی خانم دکتر کاشانیها، معاونت محترم خانم دکتر خالوندی، معاونت محترم فنی دانشجویی آقای دکتر جعفرپور و مدیران محترم گروه های  آموزشی آقایان دکتر خادمی، دکتر بهمنی، دکتر نجاتی ، دکتر صفره، دکترعصاره برگزار گردید.

در این جلسه اعضای محترم شورا به بحث  و تبادل نظر پیرامون امور جاری و همچنین، برگزاری امتحانات، بررسی پروپوزال ها، اطلاع رسانی مصوبات جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه، برنامه ریزی برای نیمسال تحصیلی آتی و …بحث و گفتگو شدimg_2652