جلسه سمینار دوم دانشجوی دکتری

جلسه سمینار دوم دانشجوی دکتری آقای پوریا سعادتی وقار مورخ ۹۹/۶/۱۶ در سالن دفاعیه‌های دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدرجائی با عنوان «اصول طراحی ساختمان‌های بلند مرتبه با رویکرد ارتقاء کیفیت بصری و سلامت روانی شهروندان» برگزار گردید.

لازم به ذکر است قبل از برگزاری پیش دفاع ارائه دو سمینار از رساله دکتری در این دانشکده الزامی است.  در این سمینارها آخرین یافته های پژوهشی دانشجویان دکتری ارائه می گردد و توسط اعضاء هیئت علمی دانشکده و گروه معماری مورد پرسش و نقادی قرار می گیرد. تا دانشجویان با استفاده از آن به نکات قوت و ضعف رساله خود پی برده و نسبت به ارتقاء سطح و بهبود آن تا قبل از جلسه پیش دفاع اصلی اقدام نمایند.

ضمنأ این رساله اولین پژوهشی است که در این زمینه در ایران انجام می‌گردد و تاکنون از آن دو مقاله  Jcr  و شش مقاله علمی پژوهشی استخراج گردیده است.