جلسه حضوری برای هماهنگی امور آموزشی و پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم ورزشی

جلسه با حضور ریاست دانشکده و معاونین آموزشی و پژوهشی و فنی و اجرایی دانشکده علوم ورزشی به شکل حضوری در دفتر ریاست دانشکده طی دو جلسه برگزار شد. و همچنین تعداد ۱۰ جلسه در طول ماههای اسفند ماه ۹۸ و فروردین ماه و اردیبهشت ماه ۹۹ به صورت مجازی برگزار شده است.