جلسه جهت هماهنگی چگونگی برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی اسلام و ارزش های متعالی

روز سه شنبه مورخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، جلسه ای با حضور آقای دکتر طهماسبی پور(رئیس دانشکده علوم انسانی)، دکتر میر محمدی(رئیس آموزش های الکترونیکی و آزاد)، دکتر صلواتی(معاون فرهنگی دانشگاه) و دکتر خادمی دبیر علمی کنفرانس در ارتباط با چگونگی برگزاری چهارمین کنفرانس اسلام و ارزش های متعالی در دفتر دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.