جلسه جذب دانشکده مواد و فناوری‌های نوین

اولین جلسه جذب اعضای هیات علمی  دانشکده مواد و فناوری‌های نوین در روز چهاردهم بهمن نود‌و‌شش برگزار گردید و در طی این جلسه از چهار نفر متقاضی با حضور هیات جذب دانشگاه و داوران خارجی مصاحبه به عمل آمد