جلسه برخط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با معاونان فنی و دانشجويی دانشكده ها

جلسه غير حضوري و برخط معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه با معاونان فنی و دانشجويي دانشكده ها در تاريخ ۲۹ تير ماه ۹۹ با حضور آقایان دکتر صلواتی، دکتر مالیان، دکتر یوسفی، خانم اکبریان، آقای فعله گری، دکتر بساق زاده، دکتر داوری، دکتر فاطمی، دکتر صمدی و دکتر رفاهی اسکویی از ساعت ۱۱ تا ۱۲ برگزار گردید و درخصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمد:

  1. هریک از معاونان دانشکده ها گزارشی درباره فعالیت های انجام شده و برنامه های پیش رو دانشکده ارائه کردند.
  2. با توجه به شرایط خاص ناشی از بحران کرونا، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مورد بحث قرار گرفت.
  3. از معاونان دانشکده ها درخواست شد با توجه به اهمیت و حساسیت مضاعف فعالیت های فرهنگی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که عهده دار مسؤولیت خطیر تربیت دبیران متخصص و متعهد برای آموزش و پرورش کشور است، علاوه بر آن که خود به عنوان یک فرد فرهنگی شاخص در دانشکده فعالیت داشته باشند، نسبت به طراحی و اجرای برنامه های مناسب فرهنگی و اجتماعی در دانشکده و نیز ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به مشارکت در برنامه های متنوع معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اهتمام بیشتری مبذول کنند.
  4. مقرر شد وضعیت فرهنگی اعضای هیأت علمی به دقت در دانشکده مورد پایش قرار گیرد و از ارسال پرونده های فاقد مستندات برای ترفیع سالانه، تبدیل وضعیت یا ارتقاء مرتبه خودداری شود. معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از تأیید پرونده اعضای هیأت علمی که استمرار و پیوستگی در فعالیت های فرهنگی نداشته باشند یا مستندات قابل قبول ارائه نکنند معذور است.
  5. نکاتی درباره ضوابط صدور گواهینامه های فرهنگی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اطلاع رسانی گردید.