جلسه اعطای ابلاغیه ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

جلسه ای به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی جهت اعطای ابلاغیه ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار با حضور آقای دکتر شمس معاونت پژوهشی دانشگاه و خانم باغبانی کارشناس پژوهش و دکتر اسماعیل ضرغامی دبیر کنفرانس، دکتر علی شرقی دبیر علمی کنفرانس و دکتر مرضیه آزاد ارمکی دبیر اجرایی کنفرانس تشکیل شد.