جلسه آغاز به کار رسمی

جلسه آغاز به کار رسمی دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین در تاریخ هشتم آذرماه نود‌و‌شش با حضور ریاست محترم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید