جشن خوابگاه ها

جشن خوابگاه های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با حضور دانشجویان خوابگاهی در سالن دانشکده تربیت بدنی برگزار گردید که با استقبال  خوابگاهیان و مسئولین خوابگاه برگزار شد.