جشنواره بازافرینی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

جشنواره بازافرینی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

با شرکت و خلق آثاری جالب دانشجویی که با همت مدیریت دانشجویی ایجاد شده بود سعی در ایجاد انگیز و بهره برداری از مواد قابل بازیافت در بین دانشجویان کرده بود. این نمایشگاه به مدت دوروز ادامه داشت که نفرات اول تا سوم مشخص گردید.