جذب پژوهشگر پسادکتری در شاخه نانو محاسباتی

پژوهشکده فناوری های نوین در غالب حمایت های

 فدراسیون سرآمدان علمی اقدام به جذب

 پژوهشگر پسادکتری

در شاخه نانو محاسباتی می نماید.

متقاضیان واجد شرایط مدارک خود را تا ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ به آدرس ایمیل

ارسال نمایند srttuscholar@gmail.com  .

متقاضیان می بایستی زمینه قوی در مکانیک آماری و فیزیک حالت جامد، شیمی کوآنتومی و هیدرودینامیک و مکانیک سیالات داشته باشندو همچنین مسلط به نرم افزار هایMD  مثل LAMMPS  و ab-initio MD مانند CPMD  و … و کار با خوشه های محاسباتی باشند.

توصیه می شود متقاضیان  دارای حداقل یک مقاله از لیست سرآمدان علمی باشند