جدول زمانبندی کلاس های برخط (online) گروه های آموزشی فیزیک و شیمی

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه به نقل از مدیران محترم گروه های آموزشی، ویرایش جدید برنامه های کلاسی برخط گروه های آموزشی فیزیک و شیمی دانشکده را از طريق سامانه LMS دانشگاه ارائه کرد.

 

دانلود برنامه کلاسی برخط گروه آموزشی فیزیک 

دانلود برنامه کلاسی برخط گروه آموزشی شیمی