جدول زمانبندی کلاس های برخط (online) گروه های آموزشی فیزیک، شیمی و ریاضی به روز شده از تاریخ ۳۰ فروردین

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه به نقل از مدیران محترم گروه های آموزشی، ویرایش جدید برنامه های کلاسی برخط گروه های آموزشی فیزیک، شیمی و ریاضی دانشکده را از طریق سامانه LMS دانشگاه از تاریخ ۲۹ فروردین سال جاری ارائه کرد.

 

دانلود برنامه کلاسی برخط گروه آموزشی فیزیک 

دانلود برنامه کلاسی برخط گروه آموزشی شیمی

دانلود برنامه کلاسی برخط گروه آموزشی ریاضی

 

همچنین  آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ به صورت برنامه مندرج در فایل پیوست و به صورت هماهنگ در هر هفته آموزشی به صورت الکترونیکی برگزار می شود. لازم به ذکر است که فایل های آموزشی مرتبط با هر آزمایش در اول هر هفته در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به نشانی http://lms.sru.ac.ir بارگزاری شده و دانشجویانی که درس مذکور را در نیسمال جاری اخذ نموده اند فرصت دارند تا آخر همان هفته گزارش کار خود را از طریق همان سامانه ارسال نمایند.

دانلود برنامه آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ 

 

ضمنا آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ نیز در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ارائه شده و دانشجویانی که درس مذکور را در نیسمال جاری اخذ نموده اند فرصت دارند تا آخر همان هفته گزارش کار خود را از طریق همان سامانه ارسال نمایند.