قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش

جدول زمانبندی برگزاری مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش

قابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی که در آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید