قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 1398 وزارت آموزش و پرورش

جدول زمانبندی برگزاری مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 1398 وزارت آموزش و پرورش

جدول زمانبندی برگزاری مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 1398 وزارت آموزش و پرورش

قابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی که در آبان ماه 1398 برگزار گردید