جدول زمانبندي ارائه گروه هاي درسي دانشكده ها

جدول زمانبندي ارائه گروه هاي درسي دانشكده ها

کلاس های دانشکده علوم پایه
ارائه توسط سامانه آموزش های الکترونیکی دانشگاه
http://lms.sru.ac.ir/