جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده ها

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده ها

کلاس های دانشکده علوم پایه
ارائه توسط سامانه آموزش های الکترونیکی دانشگاه
http://lms.sru.ac.ir/