جدول دروس عمومی و اختصاصی دوره كسب شايستگي ها و مهارت هاي معلمی منظور ارائه

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جدول دروس عمومی و اختصاصی دوره كسب شايستگي­ ها و مهارت­هاي معلمی به منظور ارائه به دانشجو معلمان در مقطع كارشناسي براي ورودي سال ۹۵ و بعد از آن

ردیف عنوان درس واحد معادل شماره

درس

ساعت پیش نیاز ارایه در نیمسال پيشنهادي ارایه دهنده
نظری عملی جمع
۱ فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسلامي ايران ۲ ۱۵۱۱۱۳۸ ۳۲ ۳۲ ندارد نیم­سال اول و دوم گروه علوم تربيتي
۲ روانشناسی و کاربرد آن در آموزش ۳ ۱۵۱۱۱۶۹ ۴۸ ۴۸ ندارد نیم­سال اول و دوم گروه علوم تربيتي
۳ ارزشیابی یادگیری ۲ ۱۵۱۱۲۲۹ ۳۲ ۳۲ ۱و ۲ نیم­سال سوم و چهارم گروه علوم تربيتي
۴ سازمان و مديريت در نظام­هاي آموزشي ۲ ۱۵۱۱۲۳۵ ۳۲ ۳۲ ۱و ۲ نیم­سال سوم و چهارم گروه علوم تربيتي
۵ اصول و روش های یاددهی و یادگیری ۲+۱ ۱۵۱۱۲۳۶ ۳۲ ۳۲ ۶۴ ۱ الی ۴ نیم­سال پنجم و ششم گروه علوم تربيتي
۶ كاربرد فناوري در آموزش ۱+۱ ۱۵۱۱۱۹۶ ۱۶ ۳۲ ۴۸ ۱ الی ۴ نیم­سال پنجم و ششم گروه علوم تربيتي
۷ کارورزی ۱ ۲ ۱۵۱۱۱۹۷ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱ الی ۴ نیم­سال ششم (از مهر) گروه علوم تربيتي
۸ کارورزی ۲ ۲ ۱۵۱۱۲۱۶ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱ الی ۴ نیم­سال هفتم (از بهمن) گروه علوم تربيتي
۹ تحلیل محتوای بسته آموزشی در رشته ۲+۱ ۹۰۱۲۰۱۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ ۱ الی ۴ نیم­سال هشتم گروه آموزشي مربوطه
۱۰ کارگاه آموزش در رشته…۱* ۱٫۵ ۹۰۱۲۰۱۴ ۷۲ ۷۲   تابستان نیم­سال ۵

يا در طول نيم­سال ۶

گروه آموزشي مربوطه يا سازمان آموزش فني و حرفه­اي
  کارگاه آموزش در رشته…۲* ۱٫۵ ۹۰۱۲۰۱۵ ۷۲ ۷۲   تابستان نیم­سال ۵

يا در طول نيم­سال ۶

گروه آموزشي مربوطه يا سازمان آموزش فني و حرفه­اي
۱۱ کارگاه آموزش در رشته…۳* ۱٫۵ ۹۰۱۲۰۲۱ ۷۲ ۷۲   تابستان نیم­سال ۵

يا در طول نيم­سال ۶

گروه آموزشي مربوطه يا سازمان آموزش فني و حرفه­اي
  کارگاه آموزش در رشته…۴* ۱٫۵ ۹۰۱۲۰۲۲ ۷۲ ۷۲   تابستان نیم­سال ۷

يا در طول نيم­سال ۸

گروه آموزشي مربوطه يا سازمان آموزش فني و حرفه­اي
۱۲ کارگاه آموزش در رشته…۵* ۱٫۵ ۹۰۱۲۰۲۳ ۷۲ ۷۲   تابستان نیم­سال ۷

يا در طول نيم­سال ۸

گروه آموزشي مربوطه يا سازمان آموزش فني و حرفه­اي
  کارگاه آموزش در رشته…۶* ۱٫۵ ۹۰۱۲۰۲۴ ۷۲ ۷۲   تابستان نیم­سال ۷

يا در طول نيم­سال ۸

گروه آموزشي مربوطه يا سازمان آموزش فني و حرفه­اي
جمع واحد/ ساعات ۳۰   ۲۲۴ ۷۸۴ ۱۰۰۸