جدول دروس عمومی و اختصاصی دوره کسب شایستگی ها و مهارت های معلمی منظور ارائه

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جدول دروس عمومی و اختصاصی دوره کسب شایستگی­ ها و مهارت­های معلمی به منظور ارائه به دانشجو معلمان در مقطع کارشناسی برای ورودی سال ۹۵ و بعد از آن

ردیف عنوان درس واحد معادل شماره

درس

ساعت پیش نیاز ارایه در نیمسال پیشنهادی ارایه دهنده
نظری عملی جمع
۱ فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران ۲ ۱۵۱۱۱۳۸ ۳۲ ۳۲ ندارد نیم­سال اول و دوم گروه علوم تربیتی
۲ روانشناسی و کاربرد آن در آموزش ۳ ۱۵۱۱۱۶۹ ۴۸ ۴۸ ندارد نیم­سال اول و دوم گروه علوم تربیتی
۳ ارزشیابی یادگیری ۲ ۱۵۱۱۲۲۹ ۳۲ ۳۲ ۱و ۲ نیم­سال سوم و چهارم گروه علوم تربیتی
۴ سازمان و مدیریت در نظام­های آموزشی ۲ ۱۵۱۱۲۳۵ ۳۲ ۳۲ ۱و ۲ نیم­سال سوم و چهارم گروه علوم تربیتی
۵ اصول و روش های یاددهی و یادگیری ۲+۱ ۱۵۱۱۲۳۶ ۳۲ ۳۲ ۶۴ ۱ الی ۴ نیم­سال پنجم و ششم گروه علوم تربیتی
۶ کاربرد فناوری در آموزش ۱+۱ ۱۵۱۱۱۹۶ ۱۶ ۳۲ ۴۸ ۱ الی ۴ نیم­سال پنجم و ششم گروه علوم تربیتی
۷ کارورزی ۱ ۲ ۱۵۱۱۱۹۷ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱ الی ۴ نیم­سال ششم (از مهر) گروه علوم تربیتی
۸ کارورزی ۲ ۲ ۱۵۱۱۲۱۶ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱ الی ۴ نیم­سال هفتم (از بهمن) گروه علوم تربیتی
۹ تحلیل محتوای بسته آموزشی در رشته ۲+۱ ۹۰۱۲۰۱۳ ۳۲ ۳۲ ۶۴ ۱ الی ۴ نیم­سال هشتم گروه آموزشی مربوطه
۱۰ کارگاه آموزش در رشته…۱* ۱٫۵ ۹۰۱۲۰۱۴ ۷۲ ۷۲   تابستان نیم­سال ۵

یا در طول نیم­سال ۶

گروه آموزشی مربوطه یا سازمان آموزش فنی و حرفه­ای
  کارگاه آموزش در رشته…۲* ۱٫۵ ۹۰۱۲۰۱۵ ۷۲ ۷۲   تابستان نیم­سال ۵

یا در طول نیم­سال ۶

گروه آموزشی مربوطه یا سازمان آموزش فنی و حرفه­ای
۱۱ کارگاه آموزش در رشته…۳* ۱٫۵ ۹۰۱۲۰۲۱ ۷۲ ۷۲   تابستان نیم­سال ۵

یا در طول نیم­سال ۶

گروه آموزشی مربوطه یا سازمان آموزش فنی و حرفه­ای
  کارگاه آموزش در رشته…۴* ۱٫۵ ۹۰۱۲۰۲۲ ۷۲ ۷۲   تابستان نیم­سال ۷

یا در طول نیم­سال ۸

گروه آموزشی مربوطه یا سازمان آموزش فنی و حرفه­ای
۱۲ کارگاه آموزش در رشته…۵* ۱٫۵ ۹۰۱۲۰۲۳ ۷۲ ۷۲   تابستان نیم­سال ۷

یا در طول نیم­سال ۸

گروه آموزشی مربوطه یا سازمان آموزش فنی و حرفه­ای
  کارگاه آموزش در رشته…۶* ۱٫۵ ۹۰۱۲۰۲۴ ۷۲ ۷۲   تابستان نیم­سال ۷

یا در طول نیم­سال ۸

گروه آموزشی مربوطه یا سازمان آموزش فنی و حرفه­ای
جمع واحد/ ساعات ۳۰   ۲۲۴ ۷۸۴ ۱۰۰۸