جامعه اسلامی دانشجویان مناظره دانشجویی پیرامون جنبش دانشجویی را برگزار می کند .

شرکت کنندگان در مناظره دبیران اسبق بسبج دانشجویی،مجمع اسلامی دانشجویان و جامعه اسلامی.

عنوان برنامه “جنبش دانشجویی”است.