جامعه اسلامی دانشجویان مسابقه فرهنگی برگزار می کند

جامعه اسلامی دانشجویان به منظور پویایی فعالیت های فرهنگی مسابقه ای در قالب های طنز ، مسائل اجتماعی و سیاسی را بصورت مجازی برگزار می کند .